Історична довідка

Емблема факультету ЕКІ

Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії

Кінець ХХ-го і початок ХХІ-го сторіччя відзначалися суттєвим зростанням потреби у висококваліфікованих фахівцях ІТ-галузі, електроніки і мікроелектроніки, інформатики та систем автоматизації високотехнологічного виробництва. Саме тому у вересні 2004 року було створено факультет електроніки та комп’ютерної інженерії (ЕКІ) шляхом переведення з електромеханічного на новий факультет студентів, які навчалися за спеціальностями 7.091001 – «Виробництво електронних засобів», 8.091002 – «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 7.091003 – «Електронна побутова апаратура» та 7.091501 – «Комп’ютерні системи та мережі».

На факультет ЕКІ перейшли кафедри, які забезпечували підготовку студентів за напрямом 0910 – «Електронні апарати» (кафедра електронних апаратів, ЕА) та за напрямом 0915 – «Комп’ютерна інженерія» (кафедра комп’ютерних та інформаційних систем, КІС). На момент свого становлення на факультеті  здійснювалась підготовка близько 700 студентів із чотирьох спеціальностей. 2005 року до складу факультету було введено кафедру інформатики та вищої математики (ІВМ), яка до того входила до економічного факультету. На факультет ЕКІ були також переведені студенти, які навчалися за спеціальністю 6.080201 – «Інформатика». В 2010 році факультет поповнився новою потужною за науковим потенціалом кафедрою інформаційно-управляючих систем (зараз - автоматизації та інформаційних систем, АІС). На початок 2009/10 н. р. на факультеті здобував освіту 751 студент за денною формою навчання. Підготовка фахівців за всіма освітніми рівнями здійснювалась виключно за денною формою навчання.

Велика роль у становленні та розвитку факультету ЕКІ відводиться його декану Владиславу Олександровичу Мосьпану, який працює у закладі освіти з 1980 року. За цей час він підготував більш ніж 100 навчально-методичних розробок, понад 125 наукових статей у різних наукових виданнях країни і зарубіжжя, в тому числі і тих, що входять до наукометричної бази SCOPUS, є автором дев’яти навчальних посібників для здобувачів вищої освіти, з них два – з грифом МОНУ. Має два авторські свідоцтва та п’ять патентів. Мосьпана В.О. нагороджено знаком «Відмінник освіти України», він користується повагою серед колег та студентів як на факультеті, так і в університеті. З 1999 по 2010 роки очолював випускову кафедру електронних апаратів.

Декан факультету ЕКІ Мосьпан В.О.

Мосьпан В.О., декан факультету ЕКІ

Значну роль у діяльності факультету відіграє дружня та працездатна група працівників деканату: заступників декана Санькова С.В. і Черненко В.П., інженерів з освітнього процесу Пінчук Ю.Б. та Бєлікової Т.О. Їх тактовність, уміння спілкуватися зі студентами, їх батьками та викладачами сприяли формуванню сталого авторитету факультету.

Одним із секретів успішності факультету є поєднання досвіду ветеранів університету і молодих талановитих науковців та викладачів, переважна більшість яких є колишніми випускниками кафедр факультету. Серед ветеранів слід відзначити професора кафедри КІС Лугового А.В., який довгий час очолював цю кафедру і забезпечив її становлення, завідувача кафедри ІВМ проф. Ляшенка В.П., завідувача кафедри АІС проф. Оксанича А.П., професора кафедри КІС Гученка М.І. З не меншою повагою ставляться колеги і до молодих керівників кафедр факультету: завідувачки кафедри ЕА к.т.н., доц. Фомовської О.В., завідувача кафедри КІС к.т.н., доц. Сидоренка В.М.

Колектив факультету ЕКІ відзначається великою працьовитістю в науковій роботі, зокрема здобутками науковців за останні роки стали наукові статті, що рецензуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science (кафедра ІВМ – 26 публікацій, кафедра АІС – 33 публікації, кафедра КІС – 53 публікації, кафедра ЕА – 37 публікацій). За роки існування факультету захищено шість докторських (д.т.н. Андрусенко О.М., д.т.н. Богобоящий В.В., д.т.н. Гученко М.І., д.т.н. Ляшенко В.П., д.т.н. Шевченко І.В., д.т.н. Притчин С.Е.) і більше 30 кандидатських дисертацій. І робота в цьому напрямі продовжується.

Більш докладно про наукові здобутки факультету можна дізнатися в розділі "Наукова діяльність".

Студенти проявляють себе не лише у навчанні та науці. Значну роль у становленні особистості молодої людини відіграє її активна соціальна позиція. Задля її розвитку ефективно використовується діюча на факультеті система студентського самоврядування, представлена студентською радою факультету, студентською профспілковою радою факультету, інститутом старост академічних груп. Студентство бере активну участь у вирішенні практично всіх проблем, пов’язаних із організацією студентської молоді: призначення стипендій, поселення у гуртожиток, контроль за санітарним станом приміщень у гуртожитках, забезпечення безумовного дотримання санітарних норм під час пандемії та ін.

Значна роль у організації культурного та спортивного життя факультету належить студентському активу. Завдяки активній роботі студради студентські заходи факультету відомі не лише в університеті, але й у місті. Більш докладно - у розділі "Культурно-масова робота".

На факультеті ЕКІ існують добрі спортивні традиції. Команди викладачів і студентів факультету беруть участь в універсіаді університету, багато студентів входять до складу збірних команд університету з волейболу, футболу, баскетболу та інших видів спорту. Більш докладно - у розділі "Спортивні досягнення".